ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ทำการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคลขึ้น โดยอ้างอิงตามการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี 2552 ของกรมการจัดหางาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลและสามารถวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนหรือเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้

ดังนั้น ในการยื่นขอจดทะเบียน และการยื่นงบการเงิน นิติบุคคลต้องระบุประเภทธุรกิจของตนเองให้ถูกต้อง โดยสามารถศึกษาและตรวจสอบนิยามของประเภทธุรกิจต่างๆ ได้ ผ่านระบบค้นหาประเภทธุรกิจนี้

คำอธิบาย รหัสธุรกิจ TSIC ปี 2552 "การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล" (Click Here)

คำแนะนำในการใช้งาน

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาประเภทธุรกิจได้จาก ชื่อ/นิยามประเภทธุรกิจ หรือรหัสธุรกิจ โดยระบบรองรับการค้นหาบางส่วนของคำได้ พร้อมทั้งรองรับการค้นหาจากชื่อภาษาอังกฤษ